2019. gada 20. jūnijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā (turpmāk – Direktīva), kuras mērķis ir veicināt drošāku un paredzamāku nodarbinātību, vienlaikus nodrošinot darba tirgus pielāgoties spēju. Ar Direktīvu tiek noteikts tiesību minimums, kas, ņemot vērā Tiesas judikatūru, tiek piemērots katram darba ņēmējam Eiropas Savienībā, kuram ir darba līgums vai darba attiecības saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, koplīgumiem vai praksi.

Direktīvā tiek uzskaitīta ar darba attiecībām saistītā informācija, kuru darba devējam obligāti jāsniedz darbiniekam. Šī informācija ietver:

 • darba attiecību pušu identitāti;
 • darba vietu;
 • kādu no šādiem elementiem:
 • amata, kurā darba ņēmējs nodarbināts, nosaukumu, pakāpi, veidu vai kategoriju; vai
 • īsu darba raksturojumu vai aprakstu;
 • darba attiecību uzsākšanas datumu;
 • darba attiecību, kas dibinātas uz noteiktu laiku, gadījumā – to beigu datumu vai paredzamo ilgumu;
 • pārbaudes laika, ja tāds ir, ilgumu un nosacījumus;
 • apmaksātā atvaļinājuma ilgumu;
 • procedūru, tostarp formālās prasības un paziņošanas termiņus, kas jāievēro darba devējam un darba ņēmējam, ja viņu darba attiecības tiek pārtrauktas;
 • atalgojumu u.c.
 • Vienlaikus tiek paredzēts, ka informācija dokumenta veidā jāsniedz darbiniekam individuāli ne vēlāk kā mēneša laikā no pirmās darba dienas. Par visām izmaiņām darba attiecībās darbinieks ir jāinformē ne vēlāk kā dienā, kad šīs izmaiņas stājas spēkā.                 

Direktīva nosaka, ka dalībvalstij jānodrošina, ka darbinieku nevar atlaist vai pret viņu piemērot citus pasākumus ar līdzīgu iedarbību, pamatojoties uz to, ka darbinieks ir īstenojis direktīvā paredzētās tiesības. Darba devējam ir pienākums pierādīt, ka atlaišanas pamatā bijuši citi objektīvi iemesli.

Dalībvalstīm Direktīvas prasības jāievieš līdz 2022. gada 1. augustam.

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr. 67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv)