2022. gada 19. oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2022/2041 par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā (turpmāk – Direktīva 2022/2041), kuras mērķis ir uzlabot dzīves un darba apstākļus darba ņēmējiem, jo īpaši minimālo algu adekvātumu, lai veicinātu augšupvērstu sociālo konverģenci un samazinātu algu nevienlīdzību.

Ar Direktīvu 2022/2041 izveido regulējumu attiecībā uz:

  1. likumā noteiktas minimālās algas adekvātumu, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves un darba apstākļus;
  2. koplīguma sarunām par algu noteikšanu;
  3. darba ņēmēju piekļuvi tiesībām uz minimālo algu aizsardzību, ja to paredz valsts tiesību akti un/vai koplīgumi.

Direktīva 2022/2041 attiecas uz darbiniekiem, kuriem ir darba līgums vai darba tiesiskās attiecības, kā noteikts katrā dalībvalstī spēkā esošajos tiesību aktos, koplīgumos vai praksē, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Saskaņā ar Direktīvu 2022/2041 dalībvalstis, kurās ir ar tiesību aktos noteikta minimālā alga, veic pasākumus, lai minimālās algas noteikšanas un pārskatīšanas pamatā ir skaidri kritēriji adekvātas algas veicināšanai. Kritēriji ietver vismaz šādus elementus:

  • minimālās algas pirktspēja, ņemot vērā dzīves dārdzību;
  • vispārējais bruto algu līmenis un tā sadalījums;
  • algu pieauguma temps;
  • darba ražīguma attīstība.

Direktīva 2022/2041 arī paredz, ka dalībvalstis regulāri pārskata ar tiesību aktu noteikto minimālo algu, lai nodrošinātu tās adekvātumu. Direktīva 2022/2041 arī paredz sociālo partneru savlaicīgu un efektīvu iesaisti ar tiesību aktu noteiktās minimālās algas noteikšanā, kā arī paredz kontroles un uzraudzības pasākumus, ko veic darba inspekcijas, un informācijas pieejamības prasības.

Kontaktpersona:

Ilze Zvīdriņa

Departamenta direktora vietnieks
ilze.zvidrina [at] lm.gov.lv