2012.gada 14.novembrī Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (turpmāk -  direktīvas projekts), nosakot pasākumus, lai nodrošinātu līdzsvarotāku vīriešu un sieviešu pārstāvību direktoru bez izpildpilnvarām amatos biržā kotētajos uzņēmumos. Direktīvas projekta galvenais mērķis ir palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs ES, nosakot, ka līdz 2020.gada 1.janvārim 40% direktoru bez izpildpilnvarām biržā kotētajos uzņēmumos ir no mazāk pārstāvētā dzimuma. Attiecībā uz biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem šis mērķis ir jāsasniedz līdz 2018.gada 1.janvārim.

Komisijas sagatavotajā direktīvas projektā:

  • definēti izmantotie jēdzieni un sniegts skaidrojums par direktīvas projekta piemērošanu dažādām biržā kotēto uzņēmumu valdes struktūru sistēmām, t.i., divējāda sistēma - atsevišķa valde un uzraudzības padome, unitāra sistēma - vadības un uzraudzības funkcija ir apvienota vienā valdē, un jaukta sistēma - elementi no divējādās un unitārās sistēmas, kas ļauj uzņēmumiem izvēlēties dažādus modeļus;
  • noteikts, ka direktīvas prasības netiek attiecinātas uz biržā kotētajiem uzņēmumiem, kas atbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam;
  • noteikta prasība biržā kotētajiem uzņēmumiem definēt skaidrus, neitrāli formulētus un nepārprotamus kritērijus izvērtējot kandidātus iecelšanai uzņēmuma valdes amatos;
  • noteikts pozitīvas rīcības princips un tā īstenošana, lai uzlabotu dzimuma līdzsvaru uzņēmumu valdēs. 

Direktīvas projekts nosaka, ka dalībvalstīm ir jānosaka efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas tiek piemērotas direktīvas prasību pārkāpšanas gadījumā. Šādas sankcijas var ietvert administratīvos sodus un lēmumu par direktoru bez izpildpilnvarām atcelšanu.

Dalībvalstis līdz 2017.gada 1.janvārim un pēc tam katrus divus gadus sagatavo ziņojumu par direktīvas ieviešanu. Komisija pēc direktīvas stāšanās spēkā regulāri novērtē situāciju attiecībā uz sieviešu un vīriešu pārstāvību biržā kotēto uzņēmumu valdēs un līdz 2021.gada 31.decembrim ziņo Eiropas Parlamentam par direktīvas piemērošanu.

Direktīvas darbība beidzas 2028.gada 31.decembrī.

Kontaktpersona:
Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile (tālr.: 67021625, e-pasts: Agnese.Gaile@lm.gov.lv)