Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Labklājības ministrija informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ir precizēts Labklājības ministrijas interneta vietnē publicētais kompetento speciālistu saraksts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumu Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" 40. un 41.punktu Labklājības ministrijai ir pienākums publicēt no personāla sertifikācijas institūcijām saņemto informāciju par kompetentajiem speciālistiem, norādot to vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un izdošanas datumu.

Tādejādi sarakstā ir norādītas personas, kuras ir ieguvušas kompetentā speciālista sertifikātu sertifikācijas institūcijā, bet nav iekļautas visas tās personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, un ir pielīdzināmas kompetentajiem speciālistiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.

Persona, kura līdz 2017. gadam (ieskaitot) ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā (profesijas standarts "Darba aizsardzības vecākais speciālists") un ir tiesīga sniegt kompetentā speciālista pakalpojumus, var tikt iekļauta sarakstā, ja tā Labklājības ministrijā iesniedz parakstītu iesniegumu (piekrišanu) savu datu publicēšanai.

Persona, kura ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā (profesijas standarts "Darba aizsardzības vecākais speciālists") 2018. gadā vai vēlāk, var tikt iekļauta sarakstā, ja tā Labklājības ministrijā iesniedz parakstītu iesniegumu (piekrišanu) savu datu publicēšanai, pievienojot tam izglītības iestādes izsniegtu izziņu par atbilstošas kvalifikācijas iegūšanu, tajā skaitā diploma datus. Ja persona iesniegumu Labklājības ministrijā iesniedz personīgi, uzrādot izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālu, par ko Labklājības ministrija uz iesnieguma veic attiecīgu atzīmi, izglītības iestādes izziņu iesniegumam pievienot nav nepieciešams.

Iesniegumā jānorāda, kādu datu (papildus vārdam, uzvārdam, iegūtās kvalifikācijas dokumenta datiem) publicēšanai sarakstā persona piekrīt (kontaktinformācija), bet to var nenorādīt, ja persona nevēlas publicēt savu kontaktinformāciju. Papildus iesniegumā iekļaujams apliecinājums, ka persona ir informēta, ka tā jebkurā brīdī var lūgt Labklājības ministrijai dzēst datus, kas tiek apstrādāti uz sniegtās piekrišanas pamata. Bez šāda apliecinājuma sniegšanas Labklājības ministrija var neiekļaut personu sarakstā.

Personas, kas jau ir iekļautas kompetento speciālistu sarakstā, var lūgt norādīt vai precizēt savu kontaktinformāciju.

Labklājības ministrija ir sagatavojusi iesniegumu paraugus:

Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties ar Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecāko eksperti Māru Vīksni (tālruņa nr. 67021526, e-pasta adrese: Mara.Viksne@lm.gov.lv).

 

Kompetentās institūcijas, kompetenti speciālisti

Kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti ir komersanti un speciālisti, ko darba devējs uz attiecīga līguma pamata piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, t.sk. darba vides risku novērtēšanai un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādei. 

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām šāda piesaistīšana ir obligāta. Tas jādara, ja:

  • darba devējam nav iespējams izveidot uzņēmumā savu organizatorisko struktūrvienību tādā apmērā un līmenī, kā to prasa Darba aizsardzības likums;
  • uzņēmuma darbības veids saistīts ar bīstamajām nozarēm, piemēram, kokapstrādi, metālapstrādi, būvniecību u.c., tādā gadījumā darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija.

No darba aizsardzības aspekta bīstamie komercdarbības veidi noteikti Ministru Kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju".

Darba devējam ir pienākums informēt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par:

  • darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās;
  • darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

Komersants ir tiesīgs darboties kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā tikai tad, kad tā kompetence ir atbilstoši novērtēta un informācija par to ir iekļauta Labklājības ministrijas mājas lapā. Paziņojums par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

Kompetentam speciālistam, lai sniegtu darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem, nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā, un pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība ne mazāk kā 14230 eiro apmērā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ.

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis augstākā līmeņa zināšanas, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam 5 gadus pēc diploma iegūšanas. Pēc tam reizi piecos gados speciālistam ir jānokārto zināšanu pārbaude un jāsaņem kompetenta speciālista sertifikāts personāla sertifikācijas institūcijā.

Kompetento institūciju darbību uzrauga kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija, kura tai izsniegusi sertifikātu. Tā reizi gadā veic pārbaudes (auditu) attiecīgajā kompetentajā institūcijā.

Darba devēja atbildību neierobežo kompetento institūciju vai kompetentu speciālistu pienākumi darba aizsardzības jomā. Darba devēja atbildība par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu paredzēta Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Sīkāku informāciju par kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem Jūs varat iegūt, iepazīstoties ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".