2019. gada 8. novembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai, kura mērķis ir nodrošināt pienācīgas sociālās aizsardzības pieejamību visiem darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kā arī noteikt minimālos standartus darbinieku un pašnodarbināto personu sociālās aizsardzības jomā.

Ieteikums attiecas uz šādām sociālās aizsardzības jomām:

  1. bezdarbnieka pabalsti;

  2. slimības pabalsti un veselības aprūpes pabalsti;

  3. maternitātes un līdzvērtīgi paternitātes pabalsti;

  4. invaliditātes pabalsti;

  5. vecuma pabalsti un apgādnieka zaudējuma pabalsti;

  6. pabalsti sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Vienlaikus Ieteikums neattiecas uz piekļuvi sociālai palīdzībai un minimālo ienākumu shēmām.

Ieteikumā paredzēti nosacījumi attiecībā uz sociālās aizsardzības segumu, kas darbiniekiem nodrošināms obligātā kārtā, bet pašnodarbinātām personām – vismaz brīvprātīgi un attiecībā gadījumā obligātā kārtā. Vienlaikus tiek ietverti noteikumi saistībā ar adekvātumu, proti, tiek ieteikts nodrošināt, ka sociālās aizsardzības iemaksas ir samērīgas ar darbinieku un pašnodarbināto personu iemaksu veikšanas spēju.

Ieteikums paredz, ka dalībvalstīm līdz 2021. gada 15. maijam ir jāiesniedz plāns ar veicamajiem pasākumiem Ieteikuma īstenošanai.

Kontaktpersona:

Airīna Dreimane

Departamenta direktores vietniece
airina.dreimane [at] lm.gov.lv