2022.gada 16.jūnijā tika pieņemts Padomes Ieteikums 2022/C 243/03 par individuālajiem mācību kontiem (turpmāk – Ieteikums), kura mērķis ir atbalstīt dalībvalstu iniciatīvas, ar ko nodrošina, ka vairāk pieaugušo darbspējīgā vecumā var iesaistīties apmācībās, lai palielinātu dalības rādītājus un mazinātu prasmju nepietiekamību. Ieteikums aptver visus pieaugušos, kas ir darbspējas vecumā, neatkarīgi no viņu izglītības līmeņa, nodarbinātības vai profesionālā statusa.

Saskaņā ar Ieteikumu individuālie mācību konti ir paredzēti kā instrumenti, kas personām ļaus piedalīties darba tirgum atbilstošā apmācību apguvē, karjeras konsultācijās un mācīšanās rezultātu atzīšanā. Vienlaikus ieteikts nodrošināt individuālos mācību kontus katrai personai darbspējas vecumā, kā arī katram kontam ikgadēji nodrošināt pietiekamus mācību tiesību piešķīrumus. Tāpat arī rekomendēts nodarbinātības dienestiem nodrošināt papildu piešķīrumus personām, kuru prasmes ir nepieciešams paaugstināt, ņemot vērā darba tirgus situāciju, nodarbinātības statusu un kvalifikāciju. Ieteikums paredz radīt individuālos mācību kontus veicinošu satvaru, ko veido karjeras konsultācijas un ārpus formālās izglītības atzīšanas iespējas, publisks valsts reģistrs, vienots valsts digitālais portāls, apmaksāts mācību atvaļinājums, finansējums u.c.

Progresu attiecībā uz Ieteikuma mērķa sasniegšanu plānots izvērtēt Eiropas semestra ietvaros. Savukārt, Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un apspriežoties ar sociālajiem partneriem līdz 2027.gada 17.junijam sagatavos ziņojumu par panākto progresu.

Kontaktpersona:

Raimonds Brīdaks

Vecākais eksperts
raimonds.bridaks [at] lm.gov.lv