2016.gada 4.martā Eiropas Komisija publicēja Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu (turpmāk – Padomes lēmumu projekti).

Padomes lēmumu projektu mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) darbības, lai cīnītos pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Ar Padomes lēmumu projektiem ES vārdā tiek parakstīta un apstiprināta 2011.gada 7.aprīlī Eiropas Padomes Ministru komitejas pieņemtā Konvencija Nr.210 par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Konvencija).

Ar Konvenciju tiek izveidots visaptverošs tiesiskais ietvars, lai pasargātu sievietes no vardarbības. Tiesiskais ietvars ir vērsts uz vardarbības pret sievietēm un meitenēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu, kā arī vainīgo sodīšanu par vardarbību.

Vērtējot ES kompetenci parakstīt un noslēgt Konvenciju saskaņā ar Līgumu par ES darbību, tiek identificētas šādas darbības jomas:

  • dzimumu līdztiesība un diskriminācijas novēršana;
  • vardarbības upuru aizsardzība, atbalsts un izmeklēšana, kriminālvajāšana, procesuālās tiesības un aizsardzības pasākumi (šajās jomās jau ir pieņemti Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti);
  • sieviešu un bērnu seksuālās izmantošanas apkarošana;
  • jautājumi patvēruma un migrācijas jomā;
  • jautājumi par mobilo ES pilsoņu un viņu trešo valstu laulāto uzturēšanās statusu, kā arī par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, un viņu laulāto statusu;
  • konsulārās aizsardzības aspekti;
  • pārrobežu civillietas un krimināllietas;
  • saistības attiecībā uz datu aizsardzību.

Kontaktpersona:

Lelde Kēla

Vecākā eksperte
Lelde.Kela [at] lm.gov.lv