2022. gada 7. decembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu un priekšlikumu Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu (turpmāk – priekšlikumi).

Priekšlikumi nosaka minimālās prasības līdztiesības iestāžu darbībai ar mērķi uzlabot to efektivitāti un nodrošināt neatkarību, tādejādi stiprinot vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanu. Saskaņā ar priekšlikumiem dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas līdztiesības iestādes, kas, veicot savus uzdevumus, ir neatkarīgas un brīvas no ārējās ietekmes, jo īpaši attiecībā uz to juridisko struktūru, atbildību, budžetu, personālu un organizatoriskajiem jautājumiem.

Dalībvalstīm priekšlikumos ir paredzēti arī šādi uzdevumi:

  • pieņemt stratēģiju, lai palielinātu iedzīvotāju informētību par līdztiesības iestādēm un to pakalpojumiem;
  • nodrošināt, ka līdztiesības iestādes iesaistās diskriminācijas novēršanā un vienlīdzīgas attieksmes veicināšanā, kā arī pieņem savu stratēģiju par iesaisti publiskajā dialogā, komunikāciju ar personām un grupām, kas pakļautas diskriminācijas riskam, apmācībām, kā arī līdztiesības aspekta iekļaušanu un pozitīvu rīcību publiskajās un privātajās struktūrās.

Priekšlikumos ietvertas arī līdztiesības iestāžu tiesības, tāpēc dalībvalstīm ir jānodrošina, ka līdztiesības iestādes var:

  • sniegt palīdzību cietušajiem, saņemt mutiskas, rakstiskas sūdzības un sūdzības tiešsaistē par diskrimināciju;
  • izmeklēt lietas, ja līdztiesības iestādes uzskata, ka var būt pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī saņemt jebkādu informāciju un dokumentus no iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja un ikvienas trešās personas;
  • piedalīties tiesvedībā administratīvajās un civiltiesību lietās, kas ietver gan tiesības rīkoties kā pusei, tiesības sniegt apsvērumus, gan tiesības uzsākt tiesvedību vai piedalīties tajā viena vai vairāku cietušo vārdā vai viņu atbalstam;
  • sniegt ieteikumus sabiedriskajās apspriedēs par tiesību aktiem, politiku, procedūrām, programmām un praksi.

Kontaktpersona:

Agnese Gaile

Vecākā eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
agnese.gaile [at] lm.gov.lv