Vides pieejamības ekspertu konsultācijas

Labklājības ministrijas uzdevumā no š.g. jūnija līdz oktobrim notiks ekspertu konsultācijas par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem. Eksperti dosies uz Eiropas Savienības fondu atbalstītās būvētās vides attīstības projektu īstenošanas vietām. Konsultāciju veikšanai ir noslēgts līgums ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “Sustento”.

Seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina apmācības bezdarbniekiem  un darba meklētājiem

Šodien, 6.maijā, notika seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina profesionālās apmācības, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un neformālās izglītības ieguvi bezdarbniekiem  un darba meklētājiem par pieejamu un iekļaujošu mācību vidi, kāda tā ir un kāpēc tā ir nepieciešama, kas ir pieejamas vides lietotāji,  par dažādiem vides un informācijas pieejamības elementiem – iekļaujošu studiju procesu un emocionālo vidi, gan par ērtu piekļūšanu fiziskajai videi, tostarp, gan pārvietošanos starp stāviem, gan pielāgotiem sanitārajiem mezgliem un drošu evakuāciju cilvēkiem ar invaliditāti

Semināra videoieraksts šeit:

26.04.2021.

Aptauja par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību

Labklājības ministrija no 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 8. aprīlim (15 nedēļu garumā) ar tīmekļvietnes visidati.lv starpniecību veica aptauju “Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību”.

Aptaujas mērķis ir identificēt tās grūtības, ar kurām visbiežāk saskaras personas ar kustību traucējumiem, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, līdz ar to apgrūtināta piekļuve valsts  un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nodarbinātībai. Ar aptaujas palīdzību tika iegūta informācija, kādi mājokļa pielāgojumi ir nepieciešami lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem varētu brīvi justies gan savā mājoklī, gan arī izkļūt no mājokļa.

20.04.2021

LM uzdevumā ir īstenots pētījums “Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs”. Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par vides un informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, lai palielinātu publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Atbilstoši Plānā pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.–2021.g. noteiktajam, ministrija izstrādāja metodiku valsts un pašvaldību ēku vides un informācijas pieejamības novērtēšanai. No 2020.gada jūnija līdz oktobrim valsts un pašvaldību iestādes veica pašnovērtējumu par  2249 ēkām.

17.03.2021 

Seminārs par vides un informācijas piekļūstamību

Prezentācija šeit

Semināra videoieraksts šeit

Labklājības ministrija aicina augstākās izglītības iestāžu un koledžu pārstāvjus  piedalīties seminārā “Vides un informācijas pieejamība (piekļūstamība)”, kas notiks attālināti 2021.gada 17.martā, plkst. 11.00.

Seminārā runāsim par iekļaujošu mācību vidi, kas ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos, attīstīt savas profesionālās spējas un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Seminārā skaidrosim, kā pašiem veikt  vides piekļūstamības pašnovērtējumu izglītības iestādēs un pārrunāsim rīcības studiju vides un procesa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta projekta vides pieejamības konsultanti Poļinu Rožkovu, e-pasts Polina.Rozkova@lm.gov.lv, tālr.: 67782956.

17.12.2020

LM veic cilvēku ar invaliditāti aptauju

Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu kvalitāti, Labklājības ministrija projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros veic aptauju par vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību personas mājoklī.

Aptaujas mērķis ir identificēt tās grūtības, ar kurām visbiežāk saskaras personas ar kustību traucējumiem, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, līdz ar to apgrūtināta piekļuve valsts  un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nodarbinātībai.

Aicinām piedalīties aptaujā, kā arī lūdzam Jūsu atbalstu plašāka respondentu loka sasniegšanai  un izplatīt aicinājumu piedalīties aptaujā Jūsu organizācijas biedriem visā Latvijā.

Aptauja atrodas šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1664963368/

Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti sociālās iekļaušanas politikas attīstībai un iespējamo investīciju piesaistei personu ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai.

19.11.2020.
Seminārs par vides pieejamību deinstitucionalizācijas projektos

Labklājības ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina pasākuma 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu īstenotājus piedalīties seminārā “Vides pieejamība DI projektos”, kas notiks attālināti MS Team platformā 2020. gadā 24.novembrī, plkst. 14.00.

Seminārā diskutēsim par to, kā  vislabākajā veidā nodrošināt pieejamus un ilgtspējīgus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī analizēsim deinstitucionalizācijas projektu piemērus, skatot gan biežāk pieļautās kļūdas, gan meklējot dažādus risinājumus. 

Ja ir jautājumi par semināra tematu, aicinām tos sūtīt uz e-pastu info@cfla.gov.lv līdz 2020. gada 20. novembrim.

Prezentācija šeit: Vides pieejamība deinstitucionalizācijas projektos

Semināra ieraksts:

I daļa:  https://youtu.be/pj4lHh6PIPY

II daļa: https://youtu.be/lGtsZFi8BAY

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas departamenta vecāko eksperti vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inesi Vilcāni, e-pasts Inese.Vilcane@lm.gov.lv, tālr.: 64331836.

 


16.09.2020.
Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu

Uzsākoties jaunajam mācību gadam, LM sagatavoja vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.

Vadlīniju mērķis ir sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un augstskolu rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai. Vienlaikus Vadlīniju mērķis ir sniegt iedvesmu un parādīt, ka daudzviet Latvijā un citur pasaulē eksistē pieejamības risinājumi, tie laika gaitā pilnveidojas, rodoties arvien jauniem risinājumiem.

Pieejama un iekļaujoša studiju vide ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, iekļaujoties izglītības sistēmā visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību, kā arī celt pašcieņu un apzināties savu vērtību, attīstīt savu profesionālo kapacitāti un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Lejuplādē pdf šeit


20.08.2020.
Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un loma mūsdienu sabiedrībā

Šogad aprit desmit gadi kopš Latvija ratificēja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Šajos desmit gados ir ieviestas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju stiprināšanu un spēju iekļauties sabiedrībā.

Vienlaikus sabiedrības attieksme par invaliditātes jautājumiem un pašiem cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir nevienlīdzīga. Sabiedrībā vēl ir sastopami aizspriedumi un izpratnes trūkums, kas veido diskriminējošu attieksmi, pieņemot, ka invaliditātes dēļ personas nav spējīgas mācīties, strādāt, veidot ģimeni, būt aktīviem sabiedrības locekļiem.

Šī gada 19.augustā Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā rīkoja diskusiju par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un lomu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijas laikā dalībnieki dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un redzējumu par savu lomu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijā tika runāts par to, kas būtu nepieciešams, lai ikvienam cilvēkam ar invaliditāti būtu vienlīdzīgas iespējas uz pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz piemītošo funkcionēšanas ierobežojumu.

Diskusijas video skaties šeit:

1.daļa

2.daļa


14.07.2020.
Personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti

Labklājības ministrija veica personu ar invaliditāti aptauju, lai noskaidrotu personu ar invaliditāti viedokli par sabiedrības attieksmi, vides pieejamību un līdz šim saņemtā atbalsta novērtējumu un jomām, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi.

Lai raksturotu progresu, kas sasniegts pēdējo piecu gadu laikā, personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti ir salīdzināti ar 2014. gadā tiesībsarga biroja uzdevumā veikto personu ar invaliditāti aptauju.

Šajā aptaujā ir aplūkoti vispārīgie rezultāti par dažādām jomām un tādā veidā, kā to redz mērķa grupa.


13.07.2020.
Labklājības ministrijas uzdevumā ir īstenots pētījums "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums"

Pētījuma mērķis bija izvērtēt ANO Konvencijas ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.
Lai izvērtētu ANO Konvencijas ieviešanas progresu, tika analizēta ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (turpmāk - Pamatnostādnes) noteikto uzdevumu un ANO Komiteja sniegto rekomendāciju Latvijai par ANO Konvencijas turpmāko ieviešanu izpilde.
Pētījumā tika analizēti galvenie rezultāti, secinājumi, aktuālās problēmas un sniegti ieteikumi to risinājumiem atbilstoši Pamatnostādņu rīcības virzieniem: izglītība, darbs un nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne.

Pētījuma kopsavilkumu un pilnu pētījuma tekstu skatīt šeit:    


16.06.2020.
Labklājības ministrija rīko seminārus par iekļaujošu dizainu un vides pieejamības pašnovērtējumu

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir uzsākusi vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Vides pieejamības pašnovērtējums tiek veikts ar mērķi palielināt sabiedrībai pieejamo pakalpojumu un publisko ēku skaitu.Daudzveidība ir mūsu realitāte, bet iekļaušana ir apzināta izvēle, kas mums jāizdara, lai nodrošinātu, ka katrs cilvēks jūtas gaidīts un pieņemts. Kad cilvēki jūtas iekļauti, viņi piedalās, dod savu ieguldījumu un pauž sevi droši un brīvi. Daudzveidība padara mūs labākus un stiprākus, kad zinām, kā izmantot tās potenciālu.

Šī gada 16., 17. un 18.jūnijā jūnijā ministrija īstenos seminārus par iekļaujošu dizainu un speciālistu apmācību pašnovērtējuma metodikas kvalitatīvai piemērošanai. Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās iestādēm būs jāveic līdz š.g. 20.oktobrim.

Prezentāciju skatīt šeit 


10.06.2020.
Diskusija par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, š.g. 9.jūnijā Labklājības ministrija rīkoja tiešsaistes diskusiju par augstākās izglītības pieejamību. Diskusijā piedalījās Latvijas augstskolu mācībspēku pārstāvji un studenti, Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvji  un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pārstāve. Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam īstenošanas ietvaros ministrija ir uzsākusi darbu pie vadlīniju augstskolām par studiju vides un informācijas pieejamību izstrādes.

 Vadlīnijas tiek gatavotas  ar mērķi sekmēt augstskolu izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai personām ar invaliditāti. Tādējādi diskusijas laikā tika pārrunātas dažādas rīcības, lai veicinātu cilvēkiem ar invaliditāti iespējas attīstīt savu potenciālu, pašcieņu un savas vērtības apzināšanos, attīstīt savus talantus un radošo garu, kā arī  garīgās un fiziskās spējas, pilnībā izmantojot savu potenciālu un padarītu studiju vidi draudzīgāku un pieejamu ikvienam studentam.

 Diskusijā pārrunātais kalpos kā dzinulis jaunu iespēju attīstīšanai gan lai uzlabotu augstskolu vidi pirms kāds cilvēks ar funkcionēšanas ierobežojumiem tajā ir studējis, gan lai meklētu individuālus risinājumus brīdī, kad individuālā gadījumā pēc tādiem rodas nepieciešamība. 


03.05.2020.
Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs

Iekļaujošas vides ceļvedis ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pakalpojumus un rādīt piemēru, kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs, lai iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti, bez šķēršļiem un iekļaujošā vidē, varētu izdarīt darbu vai saņemt pakalpojumu vienlīdzīgi ar citiem. Ceļvedī Jūs atradīsiet informāciju un padomus, kā veikt vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu savā institūcijā, padomus, kā sazināties ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, kā arī praktiskus ieteikumus un piemērus, kā veidot iekļaujošu vidi.

Ceļvedis pieejams ŠEIT.

Pieejamas vides pašnovērtējuma anketa pieejama ŠEIT.

Ieteikumi saziņas veidošanai ar cilvēkiem ar invaliditāti pieejami ŠEIT.


04.03.2020.
LM pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot personu ar invaliditāti viedokli par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu dažādās dzīves jomās.


27.02.2020.
LM uzsāka pētījumu “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” veikšanu.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.


Pieredzes apmaiņas vizītes Oslo un Boras pilsētās

Šī gada septembrī Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības  un  reģionālās attīstības ministrijas, Veselības  ministrijas, Veselības inspekcijas un Liepājas pašvaldības būvvaldes pārstāvji projekta "Ziemeļvalstu pieredzes apgūšana par iekļaujošu dizainu un pakalpojumu attīstību personām ar invaliditāti"  ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas vizītēs Oslo (Norvēģijā) un Boras pilsētā (Zviedrijā),  lai iegūtu pieredzi par šo valstu institūciju darbu un novitātēm vienlīdzīgu iespēju, personu ar invaliditāti tiesību (īpaši bērniem ar invaliditāti) nodrošināšanas jomā, universālo dizainu un pieejamību, kā arī iekļaujoša dizaina jautājumiem.


Šogad pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā piedalās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicina ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij”, lai divas dienas ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem - cilvēkiem ar invaliditāti.

Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas “Iesaistes telts” šī gada moto ir  “Spēks. Drosme. Enerģija” - drosme runāt, drosme tuvoties, drosme būt un dzīvot nekaunoties.

Kopā ar nozaru vadošajiem ekspertiem profesoru Dr.med. Māri Taubi, profesori Dr.med. Guntu Ancāni, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālo darbinieci Lailu Balodi, teologu Induli Paiču un citiem runāsim par deinstitucionalizāciju, garīga rakstura traucējumiem un psihisko veselību, izdegšanu, atkarībām un depresiju, mobingu skolā un internetā, kā arī par atbalstu un palīdzības saņemšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Viena no tēmām, kas ir iekļauta sarunu festivāla programmā ir “Vides pieejamība kā priekšnoteikums iespējai būt līdzvērtīgam sabiedrības loceklim”.

Šīs sarunas mērķis ir rosināt klausītājus izprast pieejamas, iekļaujošas vides nozīmi cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Tāpat caur ekspertu sarunu, pieredzi un ierosinājumiem parādīt sabiedrībai, kā iekļaujoša vide var būt un ir vienlīdzīgu iespēju pamats, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti būt kopā ar sabiedrību, satuvināties, iekļauties, būt sociāli aktīviem. Sarunas pamata jautājumi – kas tiek saprasts ar konceptu “iekļaujoša vide”, kādi ir labie un ne tik labie Latvijas piemēri, kā sabiedrības locekļi, uzņēmēji un citi var veicināt iekļaujošu darba/dzīves vidi cilvēkiem ar invaliditāti?

Sarunā piedalās:

  • Visvaldis Sarma - arhitekts
  • Jānis Palkavnieks - Draugiem Group runasvīrs, sociāli atbildīgs uzņēmējs
  • Kaspars Kalvītis - apvienība “Apeirons” projektu vadītājs
  • Anete Ilves - Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Tematiskā saruna notiks sestdien, 29.jūnijā, no plkst. 17:00 – 18:30, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas “Iesaistes teltī”.

Pasākuma programma un uzaicinājuma video Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas piedāvātajiem pasākumiem “Iesaistes teltī” pieejama šeit - https://bit.ly/2JLwT2S